Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Op alle door Auto Motor Services / Advokaat Motor Service of ZeroGo.eu, hierna te noemen AMS, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen AMS en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijzingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door wederpartijen naar eigen inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden binden AMS niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door AMS, danwel nadat AMS tot levering overeenkomstig de order is overgegaan.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de aanbieding/offerte van AMS afwijkende aanvaarding door de wederpartij AMS niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 3 Tijd en plaats van levering/oplevering; risico-overgang

 1. Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
 2. De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichtingen of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen. Indien AMS te gevolge hiervan schade lijdt is de wederpartij verplicht haar die schade te vergoeden.

Artikel 4 Oplevering; goedkeurig

 1. Alle verrichte werkzaamheden of gedeelten daarvan worden geacht te zijn opgeleverd nadat zij geheel compleet zijn uitgevoerd en aan de wederpartij daarvan mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de wederpartij binnen acht dagen na voormelde oplevering schriftelijk bericht geeft dat en waarom zij met de oplevering niet akkoord gaat. In dat geval zal AMS in de gelegenheid worden gesteld de geconstateerde fouten, gebreken en afwijkingen alsnog te corrigeren.
 2. Indien AMS de klacht gegrond oordeelt zal deze de wederpartij schadeloosstellen in geld danwel (naar keuze van AMS) tot herstel danwel tot vervangende levering overgaan.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 4. Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt zij geacht die te hebben goedgekeurd.

Artikel 5 Prijzen

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van AMS steeds exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van de materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerkosten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen ten gevolge van valuta wijzigingen of wijzigingen in de rentestand, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
 2. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 6 Betalingscondities

 1. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, Voor aflevering op opgegeven IBAN nr. (of indien zo afgesproken middels pin bij aflevering) De wederpartij is niet gerechtigd enige verrekening toe te passen. Betalingen worden eerst in mindering op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur.
 2. De vordering tot betaling van de koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot haar onder curatelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) haar vermogen wordt ingesteld, de wederpartij of, indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap, in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennootschap krijgt.
 3. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden voor aflevering is AMS gerechtigd de aflevering op te schorten tot volledige betaling is geschied. Wanneer aflevering hierdoor langer dan 2 weken op zich laat wachten is AMS gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen. Dit verhoogd automatisch de hoofdsom, welke beide vermeerderd worden met de wettelijk toegestane rente.
 4. Buiten de hoofdsom en rente komen eveneens alle door AMS te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, danwel op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 125,-.
 5. Eventuele creditering kunnen uitsluitend door de directie van AMS geschieden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling ter zake van enige overeenkomst tot levering van zaken c.q. het verrichten van diensten heeft verricht, alsmede indien zij in gebreke blijft enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen, blijven alle geleverde zaken het eigendom van AMS. Er zal dus aanspraak gemaakt worden op het recht van Retentie.
 2. Indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met AMS niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpartij wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is AMS zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de zaken terug te nemen, waar die zich ook bevinden.
 3. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is AMS, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen jegens AMS na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe des verzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door AMS te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanig zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft AMS het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Ontbinding van de overeenkomst

 1. In het geval van artikel 6 lid 2 en 3, alsmede in het geval van artikel 7 lid 2, is de overeenkomst door eerste mededeling van AMS aan de wederpartij ontbonden, tenzij AMS alsdan de uitvoering van de overeenkomst vooralsnog wenst op te schorten voor de duur van ten hoogste zes maanden, na afloop waarvan de ontbinding van de overeenkomst alsnog door enkel tijdsverloop intreedt, tenzij de overeenkomst alsdan volledig is uitgevoerd en de wederpartij aan al haar verplichtingen uit dien hoofde heeft voldaan.
 2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is AMS gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomt hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
 3. Als overmacht gelden alle omstandigheden die AMS redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of waarvan zij de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen, waaronder: stakingen, werkonderbrekingen, ziekte van onvervangbare medewerkers, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering.
 4. Indien de wederpartij van aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte en/of met het laten uitvoeren van de door haar opgedragen werkzaamheden, en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de wederpartij aan AMS een boete verschuldigd ter grootte van 15% van het factuurbedrag. Voormelde boetebetaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende schadevergoeding onder meer wegens winstderving, advies- en andere kosten, veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Artikel 9 Garantie

 1. De goederen worden door de fabrikant geleverd met een garantieperiode van twee jaar.
 2. De garantie dekt ook de transportkosten voor het terugsturen van de goederen naar onze werkplaatsen, mits ze zich in de originele verpakking bevinden.
 3. Waarbij de klant een jaarlijkse onderhoudsverplichting heeft in de AMS werkplaats of na elke 300 gebruikte uren / vloeistof revisie van de dry cell tijdens een grote of kleine buurt van het voertuig, welke termijn het eerst van toepassing is. De kosten van zorg en onderhoud tijdens de garantieperiode zijn voor rekening van de klant. De garantie geldt voor normaal gebruik, zoals voorzien in de gebruikershandleiding. De klant heeft in geen geval recht op gebruik van onze ontkalkingsstations, zonder eerst in onze werkplaats of op afstand de training te hebben gevolgd voor het gebruik van onze apparatuur. AMS adviseert en behoudt zich de inbedrijfstelling voor van de goederen die zij distribueert.
 4. AMS sluit elke garantie uit in geval van overmacht, nalatigheid of gebrek aan onderhoud, of het niet-conform gebruik zoals bedoeld door de fabrikant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van AMS uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 9 omschreven garantieverplichting, behoudens voor zover dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen.
 2. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, persoonlijke ongevallen of schade aan derden is uitgesloten, behoudens voor zover dwingende wetbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen.
 3. AMS is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Opzet of grove schuld van personeel of derden, waarvan AMS zich bedient;
  2. Een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop AMS de zaken in het verkeer bracht, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
 4. De wederpartij vrijwaart AMS voor aanspraken van derden wegens schade, optreden in verband met door AMS aan de wederpartij geleverde zaken.
 5. Waterstof is zeer explosief. Wees extra voorzichtig wanneer de cel in werking is. Vermijd open vuur in de omgeving. Raak de platen niet aan wanneer het systeem in werking is.
 6. ZeroGo / 0GO HHO-kits hebben een positieve invloed op het milieu. Informeer echter voor installatie toch naar de plaatselijke wetten met betrekking tot aanpassingen aan voertuigen. ZeroGo.eu / Auto Motor Services is niet aansprakelijk wanneer de aanpassingen in strijd zijn met uw plaatselijke wetgeving. Wanneer de koper 0GO- producten aanschaft en in een auto monteert betekent dit dat zij deze afstand van aansprakelijkheid accepteert.
 7. U dient de competentie te hebben om met waterstof-installaties om te gaan. Bij aanschaf van dit apparaat accepteert u de verantwoordelijkheid voor elke schade die kan optreden tijdens de installatie of het gebruik van dit apparaat. ZeroGo.eu / Auto Motor Services Is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

Artikel 11 Domicilie, geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen AMS en haar wederpartijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen AMS en de wederpartij zullen bij uitsluiting van andere gerechten en instanties worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement waar AMS is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen zich daarentegen verzetten.

ZEROGO maakt van iedere auto een hybride op waterstof!